Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Adatkezelés

Adatkezelés

Eladó a Vevő személyes adatai kezelése tekintetében eleget tesz a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az iylen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló. 2016. április 27-i (EU) 2016/679 parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kötelezettségeinek.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:

A Vevő a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos kifogásait, panaszait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: szóban a +36-30/223-3822 telefonszámon, írásban pedig a:Levélcím: Zöldfal Zrt., 8000 Székesfehérvár, Zsurló u. 12. E-mail: karsaigardenshop@karsai.hu elérhetőségeken. Eladó a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet köteles felvenni. A jegyzőkönyv másolati példányát a Vevő részére Eladó az érdemi válasszal egyidejűleg, legkésőbb 30 napon belül megküldi. Írásbeli panasz esetében Eladó köteles a panaszt a beérkezését követő 30 napon belül érdemben, írásban megválaszolni és a közlés iránt intézkedni. Amennyiben a panasz elutasításra kerül, úgy az Eladó az elutasító álláspontját indokolni köteles.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

a)     A vevő nevét, címét

b)    A panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját

c)     A panasz részletes leírását, a bemutatott bizonyítékok felsorolását

d)    Az Eladó nyilatkozatát a panasszal kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a kivizsgálás azonnal lehetséges

e)     Jegyzőkönyv felvevőjének neve, aláírása, a felvétel helye és ideje, a panasz egyedi azonosító száma

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát az Eladó köteles 3 évig megőrizni, és az azt ellenőrző hatóságnak szükség esetében bemutatni.

A panasz elutasítása esetében az Eladó köteles továbbá a Vevőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával, mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásban fel kell tüntetni az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell térnie, hogy az Eladó a fogyasztói jogvita rendezése érdekében békéltető testületi eljárást igénybe vesz-e. Amennyiben az Eladó és a Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, úgy jogérvényesítési lehetőségként az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára: a) fogyasztóvédelmi eljárás (fogyasztói jogok megsértése esetében fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látnak el, listájuk a www.kormanyhivatal. hu oldalon találtható), b) bírósági eljárás (fogyasztói jogvitából származó követelés bíróság előtti érvényesítésére) c) békéltető testületi eljárás (Békéltető Testületek felsorolása a www.bekeltetes.hu oldalon elérhető.

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex:

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak. A hatálytalan vagy a hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

Adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valódiságáért:

Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a Termék. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. Amennyiben a Vevő véglegestette a rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése módosítását. A hibás rendelés módosítását a megrendeléskor megadott e-mail címről küldött levéllel, vagy telefonhívással jelezheti a Vevő az Eladó felé.

 

 

Keresés